CBR, hoofdkantoor

CBR sluit pensioendossier en weigert verzoek OR tot extra onderzoek

CBR, hoofdkantoor

De directie van het CBR wil het pensioendossier sluiten en gaat niet in op het verzoek van de ondernemingsraad (or) om aanvullend onderzoek te doen. De or heeft kritiek op de wijze waarop het onderzoek naar de financiële warboel bij de pensioenen is uitgevoerd. Maar volgens de directie zijn er geen nieuwe feiten die een kostbaar nader onderzoek rechtvaardigen. Ook vraagt de Tweede Kamer hier niet om, zo heeft de directie aan de or gemeld.

Vorig jaar bleek uit het Integis onderzoek dat het pensioenfondsbeheer bij het CBR een zootje is geweest. Daarvoor is nooit iemand persoonlijk aansprakelijk gesteld. Uiteindelijk heeft de directie een bedrag van zo’n 100.000 gestort in het pensioenfonds als compensatie. Dat bedrag was in lijn met de aanbeveling van het rapport, maar volgens de or is de schade die pensioendeelnemers hebben geleden veel groter.

Wob-verzoek

De or is altijd nog ontevreden over de afwikkeling van het onderzoek. Zo heeft or-voorzitter Cees Lange onlangs nog via een wob-verzoek tientallen documenten opgevraagd bij het ministerie van Infrastructuur. De kritiek die de or heeft is dat het onderzoek zich slechts heeft gericht op de financiële stromen van Stichting Toeslagfonds CBR.

De or pleit voor een extra onderzoek naar de inkomende geldstromen naar de pensioenreserves enerzijds, en de bestaande pensioenreserves en uitgaande geldstromen naar gepensioneerden anderzijds, over de periode 1980 tot heden. Hiermee zou moeten worden vastgesteld of de pensioenverplichtingen in de toekomst nagekomen kunnen worden. En dat alle pensioengaranties uit het verleden niet hebben geleid tot te hoge pensioenpremies.

Kostbaar

Maar volgens de CBR-directie is een dergelijk onderzoek erg kostbaar en levert het naar verwachting weinig op. De hele kwestie heeft volgens de directie lang genoeg geduurd. Bovendien zijn de pensioenrechten die in het verleden zijn opgebouwd gegarandeerd door Nationale Nederlanden en is er zicht op indexatie via het Toeslagendepot. Wel laat de directie weten nog altijd de hele gang van zaken ‘te betreuren’.

De totale pensioenreserves van het CBR bedragen ongeveer 170 miljoen. Cees Lange, voorzitter van de or, noemt de schikking van 100.000 euro dan ook ‘een fooitje’. Het onderzoek heeft zich uitsluitend gericht op het Toeslagfonds, zo’n 10% van het totale vermogen. Daar was toen door iedereen wel mee ingestemd, omdat een onderzoek naar het totale pensioenfonds erg kostbaar was. Maar volgens de or is er nog altijd onvoldoende duidelijkheid over de schade die CBR-medewerkers hebben geleden door de financiële warboel.

Pensioendepots

Uit het onderzoek bleek dat er volop is geschoven met bedragen tussen verschillende pensioendepots onderling of een pensioendepot en het CBR zelf. In veel gevallen is later geprobeerd dat te herstellen, voor zover dat nog mogelijk was. Bewuste fraude van bestuurders binnen het CBR hebben de Integis-onderzoekers echter nooit kunnen aantonen.

Door het ontbreken van benodigde administraties, notulen van vergaderingen, aanvullend bewijsmateriaal, het weigeren van commentaar door betrokkenen en de lange tijdsperiode die het betreft, is het volgens de OR lastig om heldere conclusies te trekken. Daarvoor zou aanvullend onderzoek nodig zijn.

Hoge kosten

Maar volgens de directie is dat niet wenselijk, vooral vanwege de hoge kosten die dat met zich meebrengt. En ze verwacht dat dit geen nieuwe belangrijke feiten aan het licht brengt. Wat hen betreft is de zaak afgedaan met de schikking en dient het vizier weer op de toekomst gericht te worden.

De directie wordt in haar standpunt gesteund door minister Schultz van Haegen. De Tweede Kamer heeft de mogelijkheid gehad het onderliggende vertrouwelijke rapport in te zien. Het is echter niet duidelijk of dat ook daadwerkelijk is gebeurd. Er is uit notulen van vergaderingen niet gebleken dat erover is gedebatteerd. Maar de Kamerleden voelen zich in ieder geval niet geroepen deze kwestie opnieuw aan te kaarten.

Onduidelijkheden

“Voor het wegnemen van alle onduidelijkheden en voor het verkrijgen van alle antwoorden moet het doel opwegen tegen de inspanningen die hiervoor moeten worden geleverd”, vindt minister Schultz van Haegen. “Vanuit die optiek lijkt het onwaarschijnlijk dat een aanvullend onderzoek na al de eerdere onderzoeken nog toegevoegde waarde kan hebben.”

De forse daling van het eigen vermogen van het CBR, iets waar de or ook altijd haar vraagtekens bij heeft gehad, kan volgens de minister verklaard worden door: ‘een wettelijk verplichte stelselwijziging van pensioenen (12,4 miljoen euro), toezeggingen door de directie om de pensioenregeling op te hogen in verband met de eindloonregeling (6,6 miljoen euro) en een gevormde reorganisatievoorziening (8,6 miljoen euro)’.

Eigen vermogen

“De daling van het eigen vermogen is herleidbaar naar de jaarrekeningen die door de accountant zijn goedgekeurd”, zegt de minister. “Met betrekking tot de pensioenen geven de recent uitgevoerde onderzoeken naar de gang van zaken in het verleden – waarvan ik de onderliggende stukken ter vertrouwelijke inzage bij uw Kamer heb neergelegd – mij goede reden ervan uit te gaan dat dit dossier definitief kan worden afgerond. Zeker nu de directie van het CBR de aanbeveling heeft gevolgd een aanvullend bedrag van € 96.406 in het CBR Toeslagendepot te storten.”

De bestaande pensioenregelingen van CBR-medewerkers bij Nationale Nederlanden zijn per januari 2012 stopgezet. De opgebouwde pensioenen worden nog wel gegarandeerd door de verzekeraar. Verder is er bij NN een indexatiedepot gestart, waarin het CBR 11,6 miljoen euro heeft gestort. Daar wordt de komende jaren ook nog premie aan toegevoegd.

Pensioenfonds

De toekomstige pensioenopbouw vindt nu plaats bij ABP. De Stichting Pensioenfonds CBR en het CBR Toeslagfonds worden geliquideerd. “Daarmee is de complexiteit fors verminderd. Bovendien is er sprake van een transparante opzet en van een duidelijke scheiding tussen verleden en toekomst”, aldus de minister.

Maar de or is het niet eens met haar bewering dat de onderste steen boven is en pleit voor aanvullend onderzoek. “Hopelijk kan daarmee het vertrouwen van de ondernemingsraad en de achterban op het terrein van de pensioenen worden hersteld en kunnen we het verleden daarna achter ons laten”, licht or-voorzitter Cees Lange toe.

CBR-directie

De relatie tussen de CBR-directie en de ondernemingsraad staat flink onder druk. Niet alleen is de pensioendiscussie nog steeds niet afgerond. Vorige week werd een rapport naar de Telegraaf gelekt, dat in opdracht van de or was uitgevoerd, waaruit zou blijken dat het een ‘grote chaos’ zou zijn op Rijgeschiktheid. Op die afdeling zit het CBR midden in een grote reorganisatie, wat voor grote problemen zou zorgen.

De or en directie zijn nog in gesprek over de problemen en reorganisatie van de afdeling Rijgeschiktheid. Maar het pensioendossier is wat de directie betreft afgesloten.

Bart Pals

Download alle documenten van het wob-verzoek van or-voorzitter Cees Lange.

Lees ook: Onderzoek: intern pensioenfonds bij CBR was een warboel

U las zojuist één van de gratis premium artikelen

Onbeperkt lezen? Maak gebruik van de exclusieve aanbieding

Bekijk de aanbieding

Auteur: Bart Pals

1 reactie op “CBR sluit pensioendossier en weigert verzoek OR tot extra onderzoek”

Bernd Gaykema|10.04.14|11:17

Ik wens mijn oud-collega’s in de OR sterkte in hun “strijd” met de directie. Als oud-OR-secretaris (niet bij het CBR) weet ik hoe het is om zo tegenover elkaar te staan.

Reageer ook

Nog maximaal tekens

Log in via een van de volgende social media partners om je reactie achter te laten.