Geen aanpassingen in WRM na reacties rijschoolbranche op internet-consultatie

De WRM wordt niet aangepast naar aanleiding van reacties die vanuit de rijschoolbranche op het nieuwe WRM-concept zijn gegeven. Alleen reacties op de zeven door de minister geformuleerde punten zijn in overweging genomen. Dat laat het ministerie van Infrastructuur en Milieu weten. Rijinstructeurs en rijschoolhouders lieten in de online consultatie vooral hun ongenoegen blijken over de invulling van de praktijk-begeleiding. “Maar deze punten staan niet ter discussie en ondergaan dan ook geen wijzigingen”, zo wordt gesteld. 

Het ministerie laat weten: “Opvallend is dat een groot deel van de commentaren op het wetsvoorstel niet zozeer betrekking heeft op de voorgestelde wijzigingen, maar op eerdere wetgeving. Genoemde punten, zoals de problematiek rond praktische bijscholing, de mogelijkheid dat een rijinstructeur zijn WRM bevoegdheid verliest na onvoldoende bijscholing, en maatregelen om de kwaliteit van de rijschoolbranche te verbeteren, zijn bij de invoering daarvan reeds besproken.” Het overgrote deel van de reacties en adviezen van rijschoolhouders en rijinstructeurs wordt daarmee in de wind geslagen.

WRM

In mei van dit jaar riep minister Schultz van Haegen de rijschoolbranche op om online op het nieuwe WRM-concept te reageren. In het document is onder meer opgenomen dat een rijinstructeur in plaats van de huidige termijn van zeven dagen zijn bevoegdheid straks pas na acht weken in hoeft te leveren als hij zijn WRM-praktijkbijscholing niet haalt. Een voldoende voor de eerste praktijkbeoordeling wordt daarnaast genoeg om het onderdeel af te ronden. Op dit moment moet de tweede keer nog per se voldoende zijn, ook al is de eerste met goed resultaat afgerond.

Het concept werd openbaar gemaakt op de website van de overheid. Via een ‘openbare internetconsultatie’ kon de rijschoolbranche tot en met 17 juni op het voorstel reageren. “De reacties worden waar mogelijk ter overweging meegenomen bij de nadere formulering van het besluit”, zo werd van tevoren gesteld.

Wetswijziging

In het ontwerpvoorstel dat ter consultatie werd geplaatst, werden zeven wijzigingen opgenomen:

 • Minder praktijkbegeleiding: één voldoende eerste praktijkbeoordeling is genoeg
 • Meer tijd voor het regelen van vervanging voor de rijschool bij ongeldig verklaren van pas na een onvoldoende laatste praktijkbeoordeling. De huidige termijn van zeven dagen wordt verlengd naar 8 weken, zodat de leerlingen van de betrokken rijinstructeur niet worden gedupeerd omdat een rijinstructeur in deze 7 dagen geen vervanging voor reeds geplande rijlessen kan garanderen. Ook krijgt een rijinstructeur de kans om binnen de periode van 8 weken zijn volledige herintrederstraject bij exameninstituut IBKI af te leggen
 • Het herintrederstraject wordt qua exameninhoud praktijkgerichter
 • ILT wordt aangewezen als handhavende instantie voor WRM-bevoegdheid
 • Uitzondering PTN-ers van de werkingssfeer van de WRM
 • Een verplichting om een certificaat waarvan de geldigheid is geëindigd door het verstrijken van de tijd aangetekend retour te zenden aan het instituut. Dit met het oog op het voorkomen van fraude met verlopen certificaten. De WRM 1993 verplicht nu slechts tot terugzending indien het certificaat ongeldig is verklaard
 • Het schrappen van de ‘Maatregelen Vakbekwaamheid’ (hoofdstuk V van de WRM 1993). In plaats daarvan wordt voorgesteld dat een certificaat ongeldig wordt verklaard op het moment dat het rijbewijs van de instructeur in kwestie ongeldig wordt verklaard.

De internetconsultatie leverde 67 reactie op, zo stelt het ministerie, waarvan 40 openbaar. “Alle reacties zijn afkomstig van de betrokken sector, waaronder bedrijven (rijschoolhouders, opleidingscentra) en brancheorganisaties. Acht reacties zijn zeer uitgebreid.”

Reacties

Een overgrote meerderheid van de rijschoolbranche is het eens met het afschaffen van de tweede praktijkbeoordeling, zo blijkt uit de reacties op de consultatie. De verlenging van de termijn van zeven dagen naar acht weken om het herintrederstraject te volgen, wordt echter maar door enkelen als een verbetering gezien. “De meerderheid is van mening dat deze termijn nog steeds te kort is om het herintrederstraject te voltooien.”

Door diegenen die reageerden op de openbare consultatie, wordt getwijfeld aan de capaciteit van de opleidingsinstituten. Dit omdat verondersteld wordt dat deze niet binnen 8 weken aan de vraag voor het herintrederstraject kunnen voldoen. Maar volgens het ministerie is dit niet het geval. “Het IBKI heeft aangegeven, dat hij de examinering van het herintredertraject wel in acht weken kan inplannen.”

Praktijk

Sinds 2011 geven door het CBR/CCV-gecertificeerde mentorchauffeurs praktijktraining aan collega’s in de goederenvervoersector. Het voorstel om Praktijk Trainers Nascholing (PTN-ers) uit te zonderen van de WRM wordt door het overgrote deel van de individuele respondenten kritisch bekeken, zo blijkt.

Het voorstel wordt door de branche gezien als een slechte ontwikkeling, omdat het de verkeersveiligheid niet ten goede zou komen. De PTN-instructeurs zouden niet voldoende onderlegd zijn als docent verkeerseducatie en veel minder bekwaam zijn dan de WRM-instructeurs. Daarnaast werd gesteld dat de nascholingsplicht niet in verhouding staat tot die van WRM-instructeurs. Het ministerie spreekt dit tegen: “Iemand met een WRM-certificaat heeft inderdaad een zwaarder traject doorlopen. De WRM-gecertificeerde mag echter ook rijondericht geven aan mensen die een C- of D-rijbewijs willen halen. Niet alleen praktijktraining.”

Regelgeving

Uit verschillende reacties op de consultatie bleek dat onduidelijk is waarom de regelgeving pas op 1 januari 2016 ingaat. Het ministerie stelt daarop dat voor aanpassingen van de regelgeving een wijziging van de WRM 1993 nodig is. Een wetsvoorstel doorloopt een vaste procedure via de ministerraad, de Raad van State, de Tweede Kamer, een plenair debat en de Eerste Kamer. Al met al duurt een wetgevingsprocedure normaal gesproken 18 tot 24 maanden, zo wordt uitgelegd.

De internetconsultatie heeft wel geleid tot een inhoudelijke aanpassing in het nieuwe concept, vertelt het ministerie. Haalt in rijinstructeur binnen de vijf jaar dat zijn certificaat geldig is voor het eerst een A-, C-, D- of T-certificaat, dan is daarmee aan de verplichte praktische bijscholing voldaan. “Hiermee wordt de branche financieel tegemoet gekomen, zonder dat het ten koste gaat van de inhoud. Het praktijkgedeelte van een certificaat voor de motorrijtuigcategorieën A, B, C, D of T heeft voldoende overeenkomsten, dat het behalen daarvoor kan gelden als praktische bijscholing voor een ander certificaat.”

Evaluatie

In 2009 werden verschillende wijzigingen in de Wet Rijonderricht Motorvoertuigen doorgevoerd. Belangrijk doel van die herziening was het verbeteren van de kwaliteit van het vak van rijinstructeur. Op verzoek van de rijschoolbranche werden de nieuwe regels vervoegd geëvalueerd. Het functioneren van de verplichte bijscholing en in het bijzonder de praktijkbegeleiding werd onder de loep genomen.

Er zijn gesprekken gevoerd met stakeholders en focusgroepen met examinatoren, er werden enquêteonderzoeken onder rijinstructeurs gehouden en de WRM-examengegevens zijn geanalyseerd. Na het evaluatieonderzoek is een klankbordgroep samengesteld. Daarin hadden onder andere vertegenwoordigers van Bovag, FAM en VRB plaats, evenals grote opleidingsinstituten, IBKI en CBR. Het nieuwe concept dat daarvan het product was, werd van 20 mei tot en met 17 juni online ter consultatie aan de rijschoolbranche voorgelegd. De uiteindelijke wetswijziging zal naar verwachting medio 2016 in werking treden.

Roosmarijn Dierick

Lees ook: Conceptwet: inleveren WRM-bevoegdheid pas na 8 weken

Auteur: Roosmarijn Dierick

23 reacties op “Geen aanpassingen in WRM na reacties rijschoolbranche op internet-consultatie”

Ronald de laar|16.10.14|09:39

En begin dan in of voor 2016 maar weer overnieuw, je doet namelijk niet wat de branche je voorlegt. Het blijkt dat deze ministerie ongeschikt is voor deze branche. Deze ministerie weet niet wat lesgeven betekent en is alleen met regelgeving bezig, lijkt wel infrastructuur met leerlingen als producten. Sancties worden ingeschakeld als men niet meer weet hoe het anders moet, dan blijft dat nog in hun ogen als redmiddel over en de puinhoop blijft. Deze Minister maakt er echt een potje van.

Bert de Weerd|16.10.14|11:13

Wat een oppervlakkigheid van de mensen bij het ministerie. Of is het juist de bedoeling van het ministerie om de meningen van rijinstructeurs en rijschoolhouders te negeren?

Blijkbaar weegt het belang om de omzet van het IBKI en opleidingsinstituten te waarborgen hoger dan het belang om de (bijscholing van rijinstructeurs te verbeteren.

Bert de Weerd|16.10.14|11:17

Het doel van rijinstructeurs/rijschoolhouders is om bij te dragen aan de verkeersveiligheid. Wat is het doel van het ministerie? De rijschoolbranche nog verder de grond in trappen?

Bert de Weerd|16.10.14|11:18

Wanneer dit zo doorgaat, weet ik niet of ik op termijn nog rijinstructeur wil blijven, maar ach, wat maakt het uit, we pompen er gewoon weer nieuwe rijinstructeurs in zonder enige rijervaring. Tegen de tijd dat ze een ervaren en goed functionerende rijinstructeur zijn, zijn de rijinstructeurs de branche zo zat dat ze wat anders gaan doen. Het zal de minister en haar ministerie blijkbaar een rotzorg zijn.

Bert de Weerd|16.10.14|11:23

– Is men vergeten wat de reden was van de vervroegde evaluatie? Dat was namelijk juist het verzet tegen het 5 jaarlijkse examen op het protocol!
– Heeft men bij het ministerie het Evaluatie rapport niet goed gelezen? 83% van de rijinstructeurs wil het namelijk anders en beter!
– Heeft men niet goed geluisterd naar de belangenverenigingen FAM. VRB en CNV?

Bert de Weerd|16.10.14|11:24

– Wat is het nut van een internetconsultatie? In dit geval niets. Rijinstructeurs/rijschoolhouders en ook hun belangenverenigingen nemen de tijd om te reageren en duidelijk te maken hoe de wetgeving verbeterd kan worden en wat doet men er mee? Niets. Telkens wordt er om de hete brei heen gedraaid. Schande!

Bert de Weerd|16.10.14|11:27

Dat het IBKI, het ministerie en de minister niets willen, is mij van meet af aan al bekend.

Wanneer kiest de minister voor een (bij)scholingtraject voor rijinstructeurs waarmee de verkeersveiligheid is gediend ipv het vullen van enkele zakken van mensen waarvan de zakken al meer dan uitpuilen!

Bert de Weerd|16.10.14|11:48

De minister heef zichzelf ooit ‘de minister van niets’ genoemd. Op dat punt ben ik het wat betreft haar omgang met de evaluatie van de WRM zeker mee eens.

Ze doet niets en wat dit betreft is ze idd een minister van niets!

Corry de Jong|16.10.14|12:15

Helemaal mee eens Bert !!

willy van Summeren|16.10.14|12:18

We kunnen de hele huidige WRM zien als een van de nutteloze projecten van de overheid. projecten die onnodig geld kosten en per saldo niks opleveren. Een soort werkverschaffing voor allerlei dik betaalde lieden. Gisteren weer een vernietigend oordeel over de overheid en ict. Zaken bedacht door ambtenaren achter een bureau met te weinig kennis van zaken. Het toneelspel praktijkbegeleiding is het zelfde toneelspel dat ik 30 jaar geleden heb moeten doen.

willy van Summeren|16.10.14|12:26

de minister heeft de kwaliteit van de rijscholen gigantisch verhoogd met de rijscholenkiezer. ook zo`n geld verspillend ict project zonder einde. Echte kwaliteitsverbetering zien we niet. Jammer het had allemaal veel beter gekund. Geld uitgeven aan bijscholing doen we graag, maar dan moeten we er wel iets van leren. helaas.

leon janssen|16.10.14|14:56

Het blijft inderdaad jammerlijk dat er niet wordt geluisterd naar de branche zelf. ER wordt stellig vermeld dat de branche zelf initiatief moet nemen om de kwaliteit te waarborgen, helaas blijkt dit enkel fictie te zijn er worden onze voorstellen niet gehoord. De neuzen staan enkel naar een vooraf bepaald protocol wat moet dienen als “graadmeter”. Terwijl in het onderwijs staat dat het de opleider vrijstaat om zelf invulling te geven in de methodiek!
Denk dat het vak zijn charme helaas verliest!

Youran van Ark|16.10.14|15:57

Lesgeven verliest zijn charme nooit.
Ondernemen wordt je als rijinstructeur wel steeds lastiger gemaakt.

Bram Bal|16.10.14|17:03

Nutteloze bijscholing, een toneelstukje, een sanctie en dat alles zgn. voor de verkeersveiligheid. Is hetzelfde als alle Nederlandse artsen bijscholen en stellen dat de bevolking dan gezonder gaat leven. Een kromme redenatie. Je zou maar als instructeur in loondienst zakken omdat de examinator vindt dat je de leskaart te weinig hebt laten zien. En dan van dat karige salaris een duur herintrederstraject moeten doen. Maar het is dat of WW en bijstand. Gelukkig hebben we geld genoeg in dit land.

Bram Bal|16.10.14|17:04

Trouwens eens met je Bert. Wil dit overigens ook zeggen dat men de petitie naast zich neerlegt ?

Bert de Weerd|16.10.14|17:16

@Bram Bal,

Nee, de petitie aanbieden is m.n. gedaan doordat het ministerie zelfs na de internetconsultatie zich nergens wat vanaan trekt.

Nicole Buijze|16.10.14|17:56

Ik vrees dat de rijschoolbranche straks helemaal in een vrije val komt. Er zijn ongeveer 8000 actieve rijinstructeurs waar i.p. niet naar geluisterd wordt. Daarachter staan op jaarbasis 400.000 consumenten waar ook niet naar geluisterd wordt. Daar tegenover staat en handje vol die meent te bepalen wat voor instructeur en consument goed is. Zij bepalen onterecht dat de instructeur niet goed les geeft en geen kwaliteit biedt, zadelen ze op met extra kosten die niks toevoegd aan de kwaliteit.

Nicole Buijze|16.10.14|18:06

Rijinstructeurs geven door de bank genomen goed rijles en willen bijscholen maar de kwaliteit van de bijscholing laat te wensen over. De minister vraagt om initiatieven uit de branche. Echter als er verbeteringen aangeboden worden die daadwerkelijk de kwaliteit kunnen verbeteren en de consument en instructeur ondersteunen, geeft ze geen thuis en blijft ze vasthouden aan de sanctie voor de hardwerkende instructeur. Wordt wakker en keer het tij,laat innitiatieven toe die de instructeurs helpen

Anjo Joostens|16.10.14|20:43

Verzet vanuit de rijschool branche heeft nooit te maken met de personen die verzet geven Verzet ontstaat op het moment als het aangebodene niet overeenstemt met datgene waar leerlingen daadwerkelijk om vragen Dit geldt voor de overheid richting de brancheorganisaties en voor brancheorganisaties richting de rijscholen en rijinstructeurs Als de ministerie het belangrijk vindt om op deze wijze een besluit te nemen, dan verdient de consument tekst en uitleg over het waarom, over het genoemde besluit

Michael Sonderman|17.10.14|09:43

Ook eens met Bert, de verplichte dagen voelen alsof het enige doel is je de zakken van de opleidingsinstituten te vullen. Ik had “Taal van de weg” omdat het even snel tussen door moest. Van 9:00 tot 16:00 veel pauze en geen nieuwe inhoud gehoord. Stof die met 2 uurtjes ook kan.
Ik heb nog geen praktijk nog gedaan voor de Bijscholing, wel voor een nieuwe categorie “motor” met precies hetzelfde protocol, en deze geeft geen verlenging van 5 jaar, waaruit ik opmaak dat het alleen om de centen gaat.

Michael Sonderman|17.10.14|09:50

Wat is nou belangrijk voor een instructeur?

Dat je de rijprocudure van voor tot achter kent
Het RVV en WVW kent.
Dat je op de hoogte bent van onderwijskunde en ze ook kan toepassen.
Dat jezelf voorbeeldig aan het verkeer kan deelnemen.

Ga daar mee aan de slag

Paul Bierens|23.11.14|14:31

Het doel zou zijn de kwaliteit van de rijscholen te verbeteren, onzin, mensen met een slagingspercentage van 25% slagen en mensen met een hoog slagingspercentage zakken, HOE WIL JE HET HEBBEN, zo dus het maakt geen bal uit hoe je presteert als het geld maar binnenkomt, prima gedaan overheid !!!
Zo krijgen we prima kwaliteit van de rijscholen er rijden zat mensen rond met een verlopen pas ga daar eens wat aan doen ipv goedwillende mensen hun wrk afpakken.

Paul Bierens|04.03.18|12:40

Waar blijft de reactie van het ministerie ?????????
Of is het een geldkwestie ??????
Ik stop ook met dit beroep, de overheid maakt het kapot en kwaliteit verbeter je niet op zo”n manier, pak de opleidings instituten maar eens aan, diverse stages gehad, allemaal waardeloos ze weten en snappen niks en moeten het in de praktijk maar leren, kwaliteit hé ????

Reageer ook

Nog maximaal tekens

Log in via een van de volgende social media partners om je reactie achter te laten.

Geen aanpassingen in WRM na reacties rijschoolbranche op internet-consultatie | RijschoolPro

Geen aanpassingen in WRM na reacties rijschoolbranche op internet-consultatie

De WRM wordt niet aangepast naar aanleiding van reacties die vanuit de rijschoolbranche op het nieuwe WRM-concept zijn gegeven. Alleen reacties op de zeven door de minister geformuleerde punten zijn in overweging genomen. Dat laat het ministerie van Infrastructuur en Milieu weten. Rijinstructeurs en rijschoolhouders lieten in de online consultatie vooral hun ongenoegen blijken over de invulling van de praktijk-begeleiding. “Maar deze punten staan niet ter discussie en ondergaan dan ook geen wijzigingen”, zo wordt gesteld. 

Het ministerie laat weten: “Opvallend is dat een groot deel van de commentaren op het wetsvoorstel niet zozeer betrekking heeft op de voorgestelde wijzigingen, maar op eerdere wetgeving. Genoemde punten, zoals de problematiek rond praktische bijscholing, de mogelijkheid dat een rijinstructeur zijn WRM bevoegdheid verliest na onvoldoende bijscholing, en maatregelen om de kwaliteit van de rijschoolbranche te verbeteren, zijn bij de invoering daarvan reeds besproken.” Het overgrote deel van de reacties en adviezen van rijschoolhouders en rijinstructeurs wordt daarmee in de wind geslagen.

WRM

In mei van dit jaar riep minister Schultz van Haegen de rijschoolbranche op om online op het nieuwe WRM-concept te reageren. In het document is onder meer opgenomen dat een rijinstructeur in plaats van de huidige termijn van zeven dagen zijn bevoegdheid straks pas na acht weken in hoeft te leveren als hij zijn WRM-praktijkbijscholing niet haalt. Een voldoende voor de eerste praktijkbeoordeling wordt daarnaast genoeg om het onderdeel af te ronden. Op dit moment moet de tweede keer nog per se voldoende zijn, ook al is de eerste met goed resultaat afgerond.

Het concept werd openbaar gemaakt op de website van de overheid. Via een ‘openbare internetconsultatie’ kon de rijschoolbranche tot en met 17 juni op het voorstel reageren. “De reacties worden waar mogelijk ter overweging meegenomen bij de nadere formulering van het besluit”, zo werd van tevoren gesteld.

Wetswijziging

In het ontwerpvoorstel dat ter consultatie werd geplaatst, werden zeven wijzigingen opgenomen:

 • Minder praktijkbegeleiding: één voldoende eerste praktijkbeoordeling is genoeg
 • Meer tijd voor het regelen van vervanging voor de rijschool bij ongeldig verklaren van pas na een onvoldoende laatste praktijkbeoordeling. De huidige termijn van zeven dagen wordt verlengd naar 8 weken, zodat de leerlingen van de betrokken rijinstructeur niet worden gedupeerd omdat een rijinstructeur in deze 7 dagen geen vervanging voor reeds geplande rijlessen kan garanderen. Ook krijgt een rijinstructeur de kans om binnen de periode van 8 weken zijn volledige herintrederstraject bij exameninstituut IBKI af te leggen
 • Het herintrederstraject wordt qua exameninhoud praktijkgerichter
 • ILT wordt aangewezen als handhavende instantie voor WRM-bevoegdheid
 • Uitzondering PTN-ers van de werkingssfeer van de WRM
 • Een verplichting om een certificaat waarvan de geldigheid is geëindigd door het verstrijken van de tijd aangetekend retour te zenden aan het instituut. Dit met het oog op het voorkomen van fraude met verlopen certificaten. De WRM 1993 verplicht nu slechts tot terugzending indien het certificaat ongeldig is verklaard
 • Het schrappen van de ‘Maatregelen Vakbekwaamheid’ (hoofdstuk V van de WRM 1993). In plaats daarvan wordt voorgesteld dat een certificaat ongeldig wordt verklaard op het moment dat het rijbewijs van de instructeur in kwestie ongeldig wordt verklaard.

De internetconsultatie leverde 67 reactie op, zo stelt het ministerie, waarvan 40 openbaar. “Alle reacties zijn afkomstig van de betrokken sector, waaronder bedrijven (rijschoolhouders, opleidingscentra) en brancheorganisaties. Acht reacties zijn zeer uitgebreid.”

Reacties

Een overgrote meerderheid van de rijschoolbranche is het eens met het afschaffen van de tweede praktijkbeoordeling, zo blijkt uit de reacties op de consultatie. De verlenging van de termijn van zeven dagen naar acht weken om het herintrederstraject te volgen, wordt echter maar door enkelen als een verbetering gezien. “De meerderheid is van mening dat deze termijn nog steeds te kort is om het herintrederstraject te voltooien.”

Door diegenen die reageerden op de openbare consultatie, wordt getwijfeld aan de capaciteit van de opleidingsinstituten. Dit omdat verondersteld wordt dat deze niet binnen 8 weken aan de vraag voor het herintrederstraject kunnen voldoen. Maar volgens het ministerie is dit niet het geval. “Het IBKI heeft aangegeven, dat hij de examinering van het herintredertraject wel in acht weken kan inplannen.”

Praktijk

Sinds 2011 geven door het CBR/CCV-gecertificeerde mentorchauffeurs praktijktraining aan collega’s in de goederenvervoersector. Het voorstel om Praktijk Trainers Nascholing (PTN-ers) uit te zonderen van de WRM wordt door het overgrote deel van de individuele respondenten kritisch bekeken, zo blijkt.

Het voorstel wordt door de branche gezien als een slechte ontwikkeling, omdat het de verkeersveiligheid niet ten goede zou komen. De PTN-instructeurs zouden niet voldoende onderlegd zijn als docent verkeerseducatie en veel minder bekwaam zijn dan de WRM-instructeurs. Daarnaast werd gesteld dat de nascholingsplicht niet in verhouding staat tot die van WRM-instructeurs. Het ministerie spreekt dit tegen: “Iemand met een WRM-certificaat heeft inderdaad een zwaarder traject doorlopen. De WRM-gecertificeerde mag echter ook rijondericht geven aan mensen die een C- of D-rijbewijs willen halen. Niet alleen praktijktraining.”

Regelgeving

Uit verschillende reacties op de consultatie bleek dat onduidelijk is waarom de regelgeving pas op 1 januari 2016 ingaat. Het ministerie stelt daarop dat voor aanpassingen van de regelgeving een wijziging van de WRM 1993 nodig is. Een wetsvoorstel doorloopt een vaste procedure via de ministerraad, de Raad van State, de Tweede Kamer, een plenair debat en de Eerste Kamer. Al met al duurt een wetgevingsprocedure normaal gesproken 18 tot 24 maanden, zo wordt uitgelegd.

De internetconsultatie heeft wel geleid tot een inhoudelijke aanpassing in het nieuwe concept, vertelt het ministerie. Haalt in rijinstructeur binnen de vijf jaar dat zijn certificaat geldig is voor het eerst een A-, C-, D- of T-certificaat, dan is daarmee aan de verplichte praktische bijscholing voldaan. “Hiermee wordt de branche financieel tegemoet gekomen, zonder dat het ten koste gaat van de inhoud. Het praktijkgedeelte van een certificaat voor de motorrijtuigcategorieën A, B, C, D of T heeft voldoende overeenkomsten, dat het behalen daarvoor kan gelden als praktische bijscholing voor een ander certificaat.”

Evaluatie

In 2009 werden verschillende wijzigingen in de Wet Rijonderricht Motorvoertuigen doorgevoerd. Belangrijk doel van die herziening was het verbeteren van de kwaliteit van het vak van rijinstructeur. Op verzoek van de rijschoolbranche werden de nieuwe regels vervoegd geëvalueerd. Het functioneren van de verplichte bijscholing en in het bijzonder de praktijkbegeleiding werd onder de loep genomen.

Er zijn gesprekken gevoerd met stakeholders en focusgroepen met examinatoren, er werden enquêteonderzoeken onder rijinstructeurs gehouden en de WRM-examengegevens zijn geanalyseerd. Na het evaluatieonderzoek is een klankbordgroep samengesteld. Daarin hadden onder andere vertegenwoordigers van Bovag, FAM en VRB plaats, evenals grote opleidingsinstituten, IBKI en CBR. Het nieuwe concept dat daarvan het product was, werd van 20 mei tot en met 17 juni online ter consultatie aan de rijschoolbranche voorgelegd. De uiteindelijke wetswijziging zal naar verwachting medio 2016 in werking treden.

Roosmarijn Dierick

Lees ook: Conceptwet: inleveren WRM-bevoegdheid pas na 8 weken

Auteur: Roosmarijn Dierick

23 reacties op “Geen aanpassingen in WRM na reacties rijschoolbranche op internet-consultatie”

Ronald de laar|16.10.14|09:39

En begin dan in of voor 2016 maar weer overnieuw, je doet namelijk niet wat de branche je voorlegt. Het blijkt dat deze ministerie ongeschikt is voor deze branche. Deze ministerie weet niet wat lesgeven betekent en is alleen met regelgeving bezig, lijkt wel infrastructuur met leerlingen als producten. Sancties worden ingeschakeld als men niet meer weet hoe het anders moet, dan blijft dat nog in hun ogen als redmiddel over en de puinhoop blijft. Deze Minister maakt er echt een potje van.

Bert de Weerd|16.10.14|11:13

Wat een oppervlakkigheid van de mensen bij het ministerie. Of is het juist de bedoeling van het ministerie om de meningen van rijinstructeurs en rijschoolhouders te negeren?

Blijkbaar weegt het belang om de omzet van het IBKI en opleidingsinstituten te waarborgen hoger dan het belang om de (bijscholing van rijinstructeurs te verbeteren.

Bert de Weerd|16.10.14|11:17

Het doel van rijinstructeurs/rijschoolhouders is om bij te dragen aan de verkeersveiligheid. Wat is het doel van het ministerie? De rijschoolbranche nog verder de grond in trappen?

Bert de Weerd|16.10.14|11:18

Wanneer dit zo doorgaat, weet ik niet of ik op termijn nog rijinstructeur wil blijven, maar ach, wat maakt het uit, we pompen er gewoon weer nieuwe rijinstructeurs in zonder enige rijervaring. Tegen de tijd dat ze een ervaren en goed functionerende rijinstructeur zijn, zijn de rijinstructeurs de branche zo zat dat ze wat anders gaan doen. Het zal de minister en haar ministerie blijkbaar een rotzorg zijn.

Bert de Weerd|16.10.14|11:23

– Is men vergeten wat de reden was van de vervroegde evaluatie? Dat was namelijk juist het verzet tegen het 5 jaarlijkse examen op het protocol!
– Heeft men bij het ministerie het Evaluatie rapport niet goed gelezen? 83% van de rijinstructeurs wil het namelijk anders en beter!
– Heeft men niet goed geluisterd naar de belangenverenigingen FAM. VRB en CNV?

Bert de Weerd|16.10.14|11:24

– Wat is het nut van een internetconsultatie? In dit geval niets. Rijinstructeurs/rijschoolhouders en ook hun belangenverenigingen nemen de tijd om te reageren en duidelijk te maken hoe de wetgeving verbeterd kan worden en wat doet men er mee? Niets. Telkens wordt er om de hete brei heen gedraaid. Schande!

Bert de Weerd|16.10.14|11:27

Dat het IBKI, het ministerie en de minister niets willen, is mij van meet af aan al bekend.

Wanneer kiest de minister voor een (bij)scholingtraject voor rijinstructeurs waarmee de verkeersveiligheid is gediend ipv het vullen van enkele zakken van mensen waarvan de zakken al meer dan uitpuilen!

Bert de Weerd|16.10.14|11:48

De minister heef zichzelf ooit ‘de minister van niets’ genoemd. Op dat punt ben ik het wat betreft haar omgang met de evaluatie van de WRM zeker mee eens.

Ze doet niets en wat dit betreft is ze idd een minister van niets!

Corry de Jong|16.10.14|12:15

Helemaal mee eens Bert !!

willy van Summeren|16.10.14|12:18

We kunnen de hele huidige WRM zien als een van de nutteloze projecten van de overheid. projecten die onnodig geld kosten en per saldo niks opleveren. Een soort werkverschaffing voor allerlei dik betaalde lieden. Gisteren weer een vernietigend oordeel over de overheid en ict. Zaken bedacht door ambtenaren achter een bureau met te weinig kennis van zaken. Het toneelspel praktijkbegeleiding is het zelfde toneelspel dat ik 30 jaar geleden heb moeten doen.

willy van Summeren|16.10.14|12:26

de minister heeft de kwaliteit van de rijscholen gigantisch verhoogd met de rijscholenkiezer. ook zo`n geld verspillend ict project zonder einde. Echte kwaliteitsverbetering zien we niet. Jammer het had allemaal veel beter gekund. Geld uitgeven aan bijscholing doen we graag, maar dan moeten we er wel iets van leren. helaas.

leon janssen|16.10.14|14:56

Het blijft inderdaad jammerlijk dat er niet wordt geluisterd naar de branche zelf. ER wordt stellig vermeld dat de branche zelf initiatief moet nemen om de kwaliteit te waarborgen, helaas blijkt dit enkel fictie te zijn er worden onze voorstellen niet gehoord. De neuzen staan enkel naar een vooraf bepaald protocol wat moet dienen als “graadmeter”. Terwijl in het onderwijs staat dat het de opleider vrijstaat om zelf invulling te geven in de methodiek!
Denk dat het vak zijn charme helaas verliest!

Youran van Ark|16.10.14|15:57

Lesgeven verliest zijn charme nooit.
Ondernemen wordt je als rijinstructeur wel steeds lastiger gemaakt.

Bram Bal|16.10.14|17:03

Nutteloze bijscholing, een toneelstukje, een sanctie en dat alles zgn. voor de verkeersveiligheid. Is hetzelfde als alle Nederlandse artsen bijscholen en stellen dat de bevolking dan gezonder gaat leven. Een kromme redenatie. Je zou maar als instructeur in loondienst zakken omdat de examinator vindt dat je de leskaart te weinig hebt laten zien. En dan van dat karige salaris een duur herintrederstraject moeten doen. Maar het is dat of WW en bijstand. Gelukkig hebben we geld genoeg in dit land.

Bram Bal|16.10.14|17:04

Trouwens eens met je Bert. Wil dit overigens ook zeggen dat men de petitie naast zich neerlegt ?

Bert de Weerd|16.10.14|17:16

@Bram Bal,

Nee, de petitie aanbieden is m.n. gedaan doordat het ministerie zelfs na de internetconsultatie zich nergens wat vanaan trekt.

Nicole Buijze|16.10.14|17:56

Ik vrees dat de rijschoolbranche straks helemaal in een vrije val komt. Er zijn ongeveer 8000 actieve rijinstructeurs waar i.p. niet naar geluisterd wordt. Daarachter staan op jaarbasis 400.000 consumenten waar ook niet naar geluisterd wordt. Daar tegenover staat en handje vol die meent te bepalen wat voor instructeur en consument goed is. Zij bepalen onterecht dat de instructeur niet goed les geeft en geen kwaliteit biedt, zadelen ze op met extra kosten die niks toevoegd aan de kwaliteit.

Nicole Buijze|16.10.14|18:06

Rijinstructeurs geven door de bank genomen goed rijles en willen bijscholen maar de kwaliteit van de bijscholing laat te wensen over. De minister vraagt om initiatieven uit de branche. Echter als er verbeteringen aangeboden worden die daadwerkelijk de kwaliteit kunnen verbeteren en de consument en instructeur ondersteunen, geeft ze geen thuis en blijft ze vasthouden aan de sanctie voor de hardwerkende instructeur. Wordt wakker en keer het tij,laat innitiatieven toe die de instructeurs helpen

Anjo Joostens|16.10.14|20:43

Verzet vanuit de rijschool branche heeft nooit te maken met de personen die verzet geven Verzet ontstaat op het moment als het aangebodene niet overeenstemt met datgene waar leerlingen daadwerkelijk om vragen Dit geldt voor de overheid richting de brancheorganisaties en voor brancheorganisaties richting de rijscholen en rijinstructeurs Als de ministerie het belangrijk vindt om op deze wijze een besluit te nemen, dan verdient de consument tekst en uitleg over het waarom, over het genoemde besluit

Michael Sonderman|17.10.14|09:43

Ook eens met Bert, de verplichte dagen voelen alsof het enige doel is je de zakken van de opleidingsinstituten te vullen. Ik had “Taal van de weg” omdat het even snel tussen door moest. Van 9:00 tot 16:00 veel pauze en geen nieuwe inhoud gehoord. Stof die met 2 uurtjes ook kan.
Ik heb nog geen praktijk nog gedaan voor de Bijscholing, wel voor een nieuwe categorie “motor” met precies hetzelfde protocol, en deze geeft geen verlenging van 5 jaar, waaruit ik opmaak dat het alleen om de centen gaat.

Michael Sonderman|17.10.14|09:50

Wat is nou belangrijk voor een instructeur?

Dat je de rijprocudure van voor tot achter kent
Het RVV en WVW kent.
Dat je op de hoogte bent van onderwijskunde en ze ook kan toepassen.
Dat jezelf voorbeeldig aan het verkeer kan deelnemen.

Ga daar mee aan de slag

Paul Bierens|23.11.14|14:31

Het doel zou zijn de kwaliteit van de rijscholen te verbeteren, onzin, mensen met een slagingspercentage van 25% slagen en mensen met een hoog slagingspercentage zakken, HOE WIL JE HET HEBBEN, zo dus het maakt geen bal uit hoe je presteert als het geld maar binnenkomt, prima gedaan overheid !!!
Zo krijgen we prima kwaliteit van de rijscholen er rijden zat mensen rond met een verlopen pas ga daar eens wat aan doen ipv goedwillende mensen hun wrk afpakken.

Paul Bierens|04.03.18|12:40

Waar blijft de reactie van het ministerie ?????????
Of is het een geldkwestie ??????
Ik stop ook met dit beroep, de overheid maakt het kapot en kwaliteit verbeter je niet op zo”n manier, pak de opleidings instituten maar eens aan, diverse stages gehad, allemaal waardeloos ze weten en snappen niks en moeten het in de praktijk maar leren, kwaliteit hé ????

Reageer ook

Nog maximaal tekens

Log in via een van de volgende social media partners om je reactie achter te laten.